BoxNow

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Posljednji put ažurirano sječanj 2024. godine

I. UVOD - IDENTITET I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE

Društvo "BOX NOW d.o.o." sa sjedištem u Zagrebu (Ulica Marice Barić 6), upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081435310, OIB: 02844526916, (u daljnjem tekstu „BOX NOW“ ili „Društvo“), je hibridna logistička i tehnološka tvrtka koja nudi pametna rješenja za dostavu paketa svim potrošačima.

BOX NOW vrlo ozbiljno shvaća zaštitu vaše privatnosti i osobnih podataka i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti podataka koji se odnose na sve naše korisnike, što uključuje i posjetitelje Web stranice bez obzira na to jesu li koristili BOX NOW dostavne usluge.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Pravila“), kako biste bili informirani o podacima koje prikupljamo od Vas, kada posjećujete Web stranicu i kada koristite BOX NOW dostavne usluge, obradi tih podataka, kao i vašim pravima u vezi toga.

Ova Pravila služe kao informiranje ispitanika, u skladu s člancima 13. do 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („Opća uredba o zaštiti podataka“ ili „GDPR“). Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima i općenito o načinu na koji BOX NOW prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke, obratite nam se na adresu elektroničke pošte: [email protected].

 

II. OSNOVNI POJMOVI

Osobni podaci -  svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Pritom podaci koji se ne mogu nadovezati na određenu ili odredivu osobu – poput statističkih podataka – ne smatraju se osobnim podacima.

Ispitanik - pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi obradom osobnih podataka izravno ili neizravno.

Obrada - je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Voditelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Europske Unije (dalje u tekstu: Unije) ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

Izvršitelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Privola - svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka - kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Poduzeće - fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;

Svi drugi pojmovi korišteni u ovim Pravilima imaju jednako značenje kao u odredbama GDPR-a.

 

III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA PRILIKOM KORIŠTENJA DOSTAVNIH USLUGA BOX NOW d.o.o.

Svrha obrade, osobni podaci i pravna osnova

S ciljem urednog izvršavanja ugovora sa klijentima – pošiljateljima i primateljima paketa, odnosno u svrhu izvršenja usluge dostave paketa u odabrani paketomat, plaćanja navedene usluge, upravljanja prigovorima, plaćanja poreza, carinskih davanja i provođenja sigurnosnih mjera i osiguranja kvalitete, BOX NOW prikuplja sljedeće podatke ispitanika-primatelja/pošiljatelja pošiljke: Ime, prezime, e-mail, broj mobilnog telefona, adresa, broj paketa (Parcel no.), status paketa, lokacija izabranog paketomata prema unosu ispitanika, vrijeme dostave pošiljke u paketomat, vrijeme preuzimanja pošiljke od strane ispitanika/klijenta kroz evidentiranje u računalnom sustavu; kod korištenja opcije PAY AND GO (Pay on delivery) BOX NOW prikuplja od pružatelja platnih usluga sljedeće podatke u vezi s izvršenim transakcijama: datum i vrijeme transakcije, ime i prezime imatelja platne kartice, prvih šest i zadnjih četiri  znamenke broja kartice platitelja, plaćeni iznos, e-mail adresa platitelja.

BOX NOW prikupljene podatke koristi samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno radi urednog izvršenja ugovora i poštivanja zakonskih obaveza (npr. Zakon o poštanskim uslugama), dok se korištenje prikupljenih podataka nakon toga vrši isključivo u svrhe i u opsegu potrebnom za primitak plaćanja usluge, upravljanja prigovorima, plaćanja poreza, carinskih davanja i provođenja sigurnosnih mjera i osiguranja kvalitete, u svakom slučaju

Obrada podataka prikupljenih u svrhu izvršenja usluge dostave pošiljaka obrađuju se radi izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (čl. 6. GDPR-a, st. 1. točka b) i jer je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade (čl. 6. GDPR-a, st. 1. točka c - u vezi s Zakonom o poštanskim uslugama).

Prikupljanje navedenih podataka je nužan uvjet korištenja usluga dostave BOX NOW, a isto je nužno radi poštivanja zakonskih obveza Voditelja obrade iz područja pružanja poštanskih usluga, kao i dijeljenja navedenih podataka s policijom ili drugim ovlaštenim javnopravnim tijelom sa svrhom zaštite imovine BOX NOW ili istrage vezane za nelegalne aktivnosti. 

BOX NOW ne obrađuje Vaše podatke automatiziranom obradom u smislu automatiziranog donošenja odluka, niti ih obrađuje na način da izrađuje profile u smislu čl. 22. st. 1. i 4. GDPR-a.

Način prikupljanja podataka od ispitanika

Podaci koje prikupljamo od ispitanika (ime, prezime, e-mail, broj mobilnog telefona, adresa) prikupljaju se na način da ih ispitanik unosi kroz internetsko sučelje webshopa s kojim sklapa ugovor ili od treće strane u svojstvu pošiljatelja pošiljke kojem je ispitanik navedene podatke ustupio radi izvršenja usluge dostave. BOX NOW ne odgovara za zakonitost prikupljanja podataka trećih strana koje primateljima šalju pošiljke, ali će sa svim primljenim podacima postupati sukladno GDPR-u, a u slučaju primitka osobnog podatka koji nije podatak naveden u ovom dijelu politike privatnosti, isti će biti izbrisan bez odgode.

Primatelji podatka

BOX NOW može dijeliti prikupljene podatke radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade te radi izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, sve u slučajevima koji se navode u nastavku. U svrhu pravilnog izvršavanja dostavne usluge BOX NOW može Vaše osobne podatke dijeliti s prodavateljem (npr. webshop) od kojeg ste kupili proizvod koji se dostavlja, ili s drugom osobom koja Vam dostavlja paket posredstvom BOX NOW. U slučaju oštećenja/gubitka paketa, podaci se mogu dijeliti s osiguravajućim društvom. U slučaju da je za izvršenje usluge potreban angažman poslovnog partnera, podaci o primatelju i pošiljatelju mogu biti podijeljeni s istima, u kojem slučaju ćemo osigurati da se poslovni partneri prije stupanja u poslovni odnos ugovorom obvežu da će s Vašim podacima postupati sukladno GDPR-u i svim primjenjivim propisima. Također, radi održavanja našeg informacijskog sustava i osiguranja pravilnog izvršenja dostavnih usluga u svakom trenutku, pristup osobnim podacima u određenim slučajevima omogućen je našim poslovnim partnerima/povezanim društvima koji za nas obavljaju usluge važne za pravilno funkcioniranje informacijskog sustava.

Radi ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza prema nadležnim javnopravnim tijelima, Vaši podaci mogu u nužnoj mjeri biti dijeljeni s našim pravnim, poreznim savjetnicima i računovodstvenim servisom. BOX NOW će osigurati da sa svojim savjetnicima prije stupanja u poslovni odnos ima sklopljen ugovor kojim će se poslovni partneri obvezati s Vašim podacima postupati sukladno GDPR-u i svim primjenjivim propisima.

Razdoblje čuvanja podataka

BOX NOW podatke dobivene u vezi usluga dostave pošiljaka čuva 1 godinu od dana izvršene dostave, osim u slučajevima u kojima u tom roku nastane vjerojatnost pravnih zahtjeva ispitanika usmjerenih protiv Voditelja obrade, najduže 6 mjeseci od dana proteka zastarnog roka za takav zahtjev. U slučaju spora, podaci se čuvaju do proteka 3 mjeseca od pravomoćnog i konačnog rješenja spora.

Podaci potrebni radi poštivanja pravnih obveza BOX NOW koji se odnose na uredno evidentiranje i dokumentiranje poslovnih događaja u porezne i računovodstvene svrhe, čuvaju se 11 godina. Takvi podaci odnose se na podatke platitelja usluge.

Vaša prava

U odnosu na obradu osobnih podataka Vama pripadaju: pravo da se od BOX NOW zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Vas kao ispitanika, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka te pravo na ulaganje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka, sve sukladno odredbama GDPR-a. Detaljnije o Vašim pravima pročitajte niže pod naslovom „VI. Prava ispitanika“.

 

IV. PRIKUPLJANJE, OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U VEZI S KORISNIČKOM PODRŠKOM BOX NOW d.o.o.

a) Korisnička podrška putem kontakt obrasca na web stranici www.boxnow.hr

Svrha obrade, osobni podaci i pravna osnova

U svrhu pružanja i unaprjeđenja korisničke podrške, BOX NOW putem kontakt obrasca prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime, prezime, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, adresa (fakultativno) i druge podatke koje ispitanici dobrovoljno potencijalno unesu u sadržaj svog zahtjeva/upita ili koji su nužni za rješavanje takvog zahtjeva ili upita.

Za ispitanike u naravi primatelje ili pošiljatelje pošiljaka, osoba koje raspolažu površinama za postavljanje paketomata,  obrada je nužna radi izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili pregovora u vezi sklapanja tih ugovora (čl. 6. GDPR-a, st. 1. točka b), dok je za ostale ispitanike osnova legitimni interes BOX NOW (čl. 6. GDPR-a, st. 1. točka f).

Prikupljanje navedenih podataka je nužan uvjet korištenja korisničke podrške BOX NOW, iz razloga da bi isti mogao kontaktirati ispitanika u vezi njihovog zahtjeva/upita te time ispuniti svoje zakonske obveze. Podatak adrese ispitanika nije nužan uvjet korištenja korisničke podrške BOX NOW te je kao takav naznačen u kontaktnom obrascu, ali isti može olakšati pružanje usluge dostave u slučaju da ispitanik u za to ostavljenom vremenu ne preuzme pošiljku iz paketomata ili nastane druga nepredviđena okolnost zbog koje BOX NOW iznimno može dostavu obaviti na navedenu adresu.

Legitimni interes BOX NOW

U odnosu na ispitanike koji nisu ugovorne strane BOX NOW, osobne podatke obrađujemo u skladu s našim legitimnom interesom čime je omogućeno da učinkovito odgovaramo na postavljene uvjete, a istovremeno ne postoji negativan učinak na prava ispitanika, sve s obzirom da se komunikacija odvija u interesu ispitanika i sukladno njegovom zahtjevu.

Način prikupljanja podataka

Navedeni podaci prikupljaju se unosom ispitanika kroz internetsko sučelje – kontakt obrazac (u kojem slučaju se osobni podaci obrađuju temeljem ispitanikove privole ili radi izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik stranka). U slučaju primitka osobnog podatka koji nije podatak naveden u ovom dijelu politike privatnosti, a isti nije nužan za rješavanje zahtjeva/upita ispitanika, isti će biti izbrisan bez odgode.

Primatelji podatka (potencijalni)

BOX NOW može dijeliti prikupljene podatke u slučajevima koji se navode u nastavku. U slučaju oštećenja/gubitka paketa, podaci se mogu dijeliti sa osiguravajućim društvom.

Radi ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza prema nadležnim javnopravnim tijelima, Vaši podaci mogu u nužnoj mjeri biti dijeljeni s našim pravnim, poreznim savjetnicima i računovodstvenim servisom (temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade), kao i navedenim javnopravnim tijelima (radi izvršavanja zakonskih pravnih obveza Voditelja obrade). BOX NOW će osigurati da sa svojim savjetnicima prije stupanja u poslovni odnos ima sklopljen ugovor kojim će se poslovni partneri obvezati s Vašim podacima postupati sukladno  Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Razdoblje čuvanja podataka

BOX NOW podatke dobivene u vezi pružanja korisničke podrške čuva 6 mjeseci od dana dovršetka korespondencije, osim u slučajevima u kojima unutar tog roka nastane vjerojatnost pravnih zahtjeva ispitanika usmjerenih protiv Voditelja obrade, najduže 6 mjeseci od dana proteka zastarnog roka za takav zahtjev. U slučaju spora, podaci se čuvaju do proteka 3 mjeseca od pravomoćnog rješenja spora.

 

b) Korisnička podrška putem pozivnog centra

Svrha obrade, osobni podaci i pravna osnova

U svrhu pružanja i unaprjeđenja korisničke podrške, BOX NOW putem pozivnog centra prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: broj (mobilnog) telefona, glasovni zapis ispitanika (glas) i drugi podaci koje ispitanici potencijalno iznesu u sadržaju svog zahtjeva/upita ili koji su nužni za rješavanje takvog zahtjeva ili upita.

Pravni temelj za obradu osobnih podatka je legitimni interes BOX NOW (čl. 6. GDPR-a, st. 1. točka f). Ovom obradom osobnih podataka omogućeno je da učinkovito odgovaramo na postavljene uvjete, a istovremeno ne postoji negativan učinak na prava ispitanika, sve s obzirom da se komunikacija odvija u interesu ispitanika i sukladno njegovom zahtjevu.

Prikupljanje navedenih podataka je nužan uvjet korištenja korisničke podrške BOX NOW, iz razloga da bi isti mogao kontaktirati ispitanika u vezi njihovog zahtjeva/upita.

Način prikupljanja podataka

Navedeni podaci prikupljaju se pozivom ispitanika na broj naznačen kao broj pozivnog centra BOX NOW na internetskoj stranici www.boxnow.hr. Pozivi na broj pozivnog centra se snimaju radi unaprjeđenja korisničke podrške i vjerodostojne reprodukcije zahtjeva ili upita ispitanika. Ispitanici su u trenutku uspostave poziva upozoreni na činjenicu da se razgovor snima, a navedeno se temelji na legitimnom interesu BOX NOW s ciljem učinkovitog pružanja korisničke usluge, s time da se komunikacija odvija u interesu ispitanika, čija prava nisu time nerazmjerno ograničena.

Primatelji podatka

BOX NOW može obraditi i dijeliti prikupljene podatke u slučajevima koji se navode u nastavku.

U slučaju zahtjeva ili upita ispitanika u vezi oštećenja/gubitka paketa, podaci se mogu dijeliti sa osiguravajućim društvom. Vaši podaci mogu u nužnoj mjeri biti dijeljeni s našim pravnim, poreznim savjetnicima i računovodstvenim servisom (temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade), kao i nadležnim javnopravnim tijelima (radi izvršavanja zakonskih pravnih obveza Voditelja obrade). Pored navedenog, ističe se da BOX NOW u okviru pružanja korisničke podrške putem snimljenog telefonskog poziva osobne podatke dijeli s vanjskim suradnikom koji nam omogućuje korištenje informacijske infrastrukture u tu svrhu, a koji nastupa u svojstvu izvršitelja obrade u smislu GDPR-a. Izvršitelj obrade raspolaže navedenim podacima isključivo u mjeri koja je potrebna u svrhu pravilnog izvršenja usluge. BOX NOW će osigurati da sa svojim suradnicima prije stupanja u poslovni odnos ima sklopljen ugovor kojim će se poslovni partneri obvezati s Vašim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Razdoblje čuvanja podataka prikupljenih u svrhu pružanja korisničke podrške (za obrade pod a) i b))

BOX NOW podatke dobivene u vezi pružanja korisničke podrške čuva 6 mjeseci od dana dovršetka korespondencije, osim u slučajevima u kojima unutar tog roka nastane vjerojatnost pravnih zahtjeva ispitanika usmjerenih protiv Voditelja obrade, najduže 6 mjeseci od dana proteka zastarnog roka za takav zahtjev. U slučaju spora, podaci se čuvaju do proteka 3 mjeseca od pravomoćnog rješenja spora.

 

V. PRIKUPLJANJE, OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U VEZI S POSJEĆIVANJEM INTERNETSKE STRANICE „www.boxnow.hr“ (dalje: Web stranica) PUTEM KOLAČIĆA (eng. cookies)

Svrha obrade, osobni podaci i pravna osnova

U svrhu personalizacija sadržaja i oglasa, omogućavanje značajki društvenih medija i analiza prometa na Web stranici, BOX NOW automatski prikuplja sljedeće podatke tijekom posjeta i interakcije s Web stranicom:

· adresa internetskog protokola (IP) vašeg računala,

· vrsta preglednika i operativni sustav,

· internetske stranice koje ste posjetili neposredno prije i nakon posjeta stranici,

· brzinu vaše veze,

· osnovne informacije o vezi sa serverom i

· informacije prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija (o čemu se više podataka nalazi u odjeljku "Pravila o kolačićima").

 

Način prikupljanja podataka

a) Prikupljanje nužnih podataka

Web stranica automatski prikuplja podatke koji se odnose na apsolutno neophodne kolačiće odnosno „funkcionalne kolačiće“, temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade. Ovim kolačićima prikupljaju se podaci o jezičnim postavkama na uređaju ispitanika kako bi isti bio u mogućnosti koristiti stranicu, te prava ispitanika nisu time nerazmjerno ograničena.

b) Opcionalni podaci

Ostali podaci koje BOX NOW može prikupiti prikupljaju se isključivo temeljem privole ispitanika (članak 6. GDPR-a, točka a). Posjetom i pregledavanjem Web stranice ispitanik je prije mogućnosti čitanja sadržaja Web stranice pozvan dati izričitu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka korištenjem tehnologije kolačića, iz automatskog prozora. 

Ispitanik ima mogućnost odabirom simbola u krugu u desnom donjem kutu preglednika  (nalik na polegnutu spajalicu ili polegnuti broj „6“) povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, izmjenom odgovarajućih postavki privole, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade Vaših podataka na temelju nje do tada. Opseg postavki pristanka Web stranica poništava svakih 15 kalendarskih dana, kako bi privola ispitanika bila ažurirana.

Svaki ispitanik koji odabere uslugu BoxNow-a za obradu svoje narudžbe, prima podatke u elektroničkom obliku o broju svoje narudžbe te može koristiti uslugu pretraživanja i praćenja putem usluge dostupne na Web stranici https://track.boxnow.hr . U tom slučaju Web stranica prikuplja samo zbirne podatke putem usluge Google Analytics (o čemu se više podataka nalazi u Pravilima o kolačićima).

Prikupljanje i obrada opcionalnih podataka vrši se temeljem privole ispitanika sa svrhom saznanja kako ispitanici koriste Web stranicu i kako bi BOX NOW poboljšao funkcionalnost Web stranice. Navedeno se odnosi na "Kolačiće izvedbe (treće strane)“. Ovi kolačići prikupljaju združene, anonimne, statističke podatke o tome kako ispitanici koriste Web stranicu, kao i podatke o internetskim stranicama koje ispitanici najčešće posjećuju, stranicama s koje je potekao posjet ispitanika na Web stranicu, podatke o vrsta preglednika koji koriste ispitanici. Prikupljanjem tih združenih podataka ne može doći do identifikacije posjetitelja. Kolačiće izvedbe (treće strane) BOX NOW koristi isključivo sa svrhom analize prometa i poboljšanja izvedbe Web stranice. Navedeni kolačići prikupljaju se putem Google Analytics usluge koju pruža trgovačko društvo Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD), certificirano prema okviru zaštite privatnosti koji pruža odgovarajuća jamstva usklađenosti s europskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. BOX NOW anonimne podatke prikupljene kolačićima putem Google Analyticsa koristi za izdvajanje statističkih podataka i podataka temeljem kojih može poboljšati Web stranicu.

Više informacija o Googleovim pravilima o obradi podataka možete pronaći na sljedećoj poveznici: o Googleovim pravilima o privatnosti , a o upotrebi kolačića u kontekstu usluge Google Analytics na sljedećoj poveznici: ovdje.

Imate mogućnost potpuno blokirati prikupljanje podataka putem Google Analyticsa instaliranjem dodatka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout u svoj preglednik.

Kako možete kontrolirati kolačiće putem preglednika

Svaki korisnik ima mogućnost promjene postavki u internetskom pregledniku koji koristi u odnosu na kolačiće i prihvaćanje kolačića. Možete odabrati, ovisno o pregledniku, između (i) automatskog prihvaćanja svih kolačića (obično je to postavljeno prema zadanim postavkama), pri čemu upozoravamo da se kolačići koriste u nekim slučajevima i (ii) ne dopuštanja korištenja kolačića općenito.

Da biste upravljali kolačićima i onemogućili ih, slijedite odgovarajuće upute po pregledniku:

· Internet Explorer

· Mozilla Firefox

· Google Chrome

· Safari

· Opera

Primatelji podatka (potencijalni)

BOX NOW može obraditi i dijeliti prikupljene podatke temeljem Vaše privole partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu.

Razdoblje čuvanja podataka

BOX NOW podatke dobivene u vezi s posjećivanjem Web stranice koji se neophodno prikupljaju temeljem legitimnog interesa briše svakih 15 dana, dok podatke prikupljene temeljem privole ispitanika prikuplja i obrađuje dok ispitanik ne povuče svoju privolu s tim da se privola iznova zahtijeva svakih 15 dana.

 

VI. PRAVA ISPITANIKA

Ispitanici u kontekstu svih gore navedenih obrada osobnih podataka imaju pravo:

  1. Pravo na informacije: Ispitanici imaju pravo biti informirani o tome kako se njihovi osobni podaci prikupljaju, za što se koriste, tko ih obrađuje, koliko dugo će se čuvati i drugim relevantnim informacijama o obradi.
  2. Pravo na pristup: Ispitanici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje BOX NOW obrađuje. BOX NOW je obvezan dostaviti kopiju tih podataka i informacije o obradi besplatno.
  3. Pravo na ispravak: Ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni, ispitanici imaju pravo zahtijevati ispravak tih podataka.
  4. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Ispitanici mogu zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u određenim situacijama, na primjer, kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni ili ako se obrada temelji na pristanku, a ispitanik povuče pristanak. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.
  5. Pravo na ograničenje obrade: Ispitanici mogu zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u određenim situacijama, primjerice ako osporavaju točnost podataka ili ako se obrada provodi nezakonito.
  6. Pravo na prenosivost podataka: Ispitanici imaju pravo primati svoje osobne podatke koje su dostavili BOX NOW u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga ako je to tehnički izvedivo te logički i smisleno moguće.
  7. Pravo na prigovor: Ispitanici imaju pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u određenim situacijama, kao što je obrada za marketinške svrhe ili u drugim situacijama kada se obrada temelji na legitimnom interesu Voditelja obrade.
  8. Pravo na neautomatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje: Ispitanici imaju pravo na intervenciju ljudi, izražavanje svog stava i osporavanje odluka donesenih isključivo na temelju automatizirane obrade, ako te odluke imaju pravne ili značajne učinke na njih. BOX NOW napominje da ne prikuplja, niti obrađuje podatke kroz automatizirano donošenje odluka, niti kroz profiliranje.
  9. Pravo na povlačenje privole: Ako je obrada osobnih podataka temeljena na privoli ispitanika, ispitanici imaju pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja privole.
  10. Pravo na ulaganje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka: U slučaju da smatrate kako BOX NOW obrađuje Vaše osobne podatke na nezakonit način, u svakom trenutku imate pravo tražiti pravnu zaštitu od Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 

VII. PRAVA VODITELJA OBRADE  

BOX NOW  može podijeliti prikupljene podatke i s redarstvenim vlastima podijeliti sadržaj pošiljke kako bi istražio, spriječio ili poduzeo radnje u vezi s nezakonitim aktivnostima, ako postoje sumnje u nezakonito ponašanje ili kaznena djela protiv prava i legitimnih interesa bilo koje fizičke ili pravne osobe, u slučaju sumnje na slanje predmeta čiji je promet zabranjen ili isti mogu uzrokovati štetu za imovinu i zdravlje ljudi.

BOX NOW može podijeliti podatke o ispitanicima kako bi odgovorio na sudske pozive, naloge u vezi s istragom, sudske postupke, sudske naloge, ostale pravne postupke, porezne revizije ili druge mjere od strane bilo kojeg nadležnog tijela, uključujući Agenciju za zaštitu osobnih podataka i nadzorna tijela za zaštitu podataka drugih država članica Europske unije, kao i kako bi zaštitio i obranio vlastita  zakonska prava, ili opovrgnuo tvrdnje usmjerene protiv BOX NOW.

 

VIII. ISPITANICI MALOLJETNICI

Prilikom prikupljanja podataka izravno od ispitanika, BOX NOW obraća dužnu pažnju radi utvrđenja koji se od prikupljenih osobnih podataka odnose na maloljetnike. U svakom slučaju, ukoliko se utvrdi da su prikupljeni podaci maloljetne osobe mlađe od 16 godina, bez provjerljive suglasnosti roditelja u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i primjenjivog nacionalnog zakonodavstva, BOX NOW će podatke izbrisati iz baze podataka u najkraćem mogućem roku. U slučaju da smatrate da smo prikupili podatke od maloljetnika mlađeg od 16 godina, obratite se BOX NOW na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Pravna sposobnost sastavljanja ugovora o prodaji na daljinu regulirana je odredbama Zakona o obveznim odnosima, a kontrola valjanosti ugovora u svakom je slučaju prepuštena internetskim i/ili fizičkim trgovinama i ne spada u opseg odgovornosti BOX NOW-a.

IX. PRAVO NA PRIGOVOR

Ispitanici imaju pravo podnijeti prigovor, bilo BOX NOW kao Voditelju obrade podataka na e-mail adresu: [email protected], na koji ćemo odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana.

Neovisno o prethodno navedenom, svaki ispitanik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka prema sljedećim kontakt podacima:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

e-mail: [email protected]

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

Web: www.azop.hr

 

X. AŽURIRANJE OVIH PODATAKA

Podaci iz ove Politike privatnosti i zaštite osobnih podataka ažurirani su 2024. godine.