BoxNow

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA

BOX NOW D.O.O.

 

Usluge obavljanja poštanskih usluga dostave poštanskih pošiljaka davatelja poštanskih usluga, društva BOX NOW d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marice Barić 6, OIB: 02844526916 (u daljnjem tekstu „BOX NOW“ ili „Davatelj poštanskih usluga“), uređene su ovim općim uvjetima (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti“).

 

Članak 1. - OPĆI UVJETI I ODREDBE

U ovim Općim uvjetima pošiljatelji u smislu Zakona o poštanskim uslugama („Narodne novine“ br. 144/12., 153/13., 78/15., 110/19., u daljnjem tekstu „Zakon”) bit će pravne osobe – internetske trgovine, dok primatelji u smislu Zakona mogu biti pravne osobe i/ili fizičke osobe.

Pošiljatelji, kao i primatelji izjavljuju da samim korištenjem poštanskih usluga BOX NOW-a bezrezervno prihvaćaju ove Opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga BOX NOW-a za pošiljku („poštanska pošiljka“ ili „paket“) koju BOX NOW dostavlja na bilo koji način koji odabere BOX NOW.

BOX NOW može s korisnicima poštanskih usluga sklopiti pisane ugovore kojim se uređuju posebni uvjeti te druga pitanja vezana uz obavljanje poštanskih usluga.


 

Popis poštanskih usluga koje će obavljati davatelj poštanskih usluga te područje na kojem će davatelj poštanskih usluga obavljati poštanske usluge

BOX NOW će obavljati ostale poštanske usluge, kako su definirane Zakonom, i to poštanske usluge prijma, usmjeravanja te prijenosa poštanskih pošiljaka za pravne osobe – internetske trgovine, kao i usluge uručenja poštanskih pošiljaka (paketa) putem pristupnih točki - paketomata u unutarnjem prometu, pri čemu se uručenje poštanskih pošiljaka (paketa) vrši pravnim i/ili fizičkim osobama. Popis Paketomata je objavljen na internetskoj stranici www.boxnow.hr.

 

Način i uvjeti obavljanja poštanskih usluga

BOX NOW može izvršiti navedene poštanske usluge vlastitim sredstvima ili putem bilo kojeg drugog licenciranog podizvođača.

Poštanske usluge obavljat će se na način da pošiljatelj putem internetske stranice www.boxnow.hr odabere veličinu poštanske pošiljke koju želi poslati, ispuni podatke o pošiljatelju i primatelju paketa te odabere:

a)     isporuku poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku, ili

b)     isporuku poštanske pošiljke s adrese pošiljatelja u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku;

c)     dostavu poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata izravno na adresu primatelja.

Poštanske usluge plaćat će se putem internetske stranice BOX NOW.

Nakon plaćanja poštanske usluge putem internetske stranice BOX NOW, generira se lozinka pomoću koje se paket polaže u odabranu pristupnu točku - paketomat BOX NOW-a, prema izboru pošiljatelja, pri čemu je pristupnim točkama - paketomatima BOX NOW-a osiguran pristup od 00:00-24:00 h svakog dana u tjednu.

Nakon što pošiljatelju bude omogućen pristup odabranoj pristupnoj točki - paketomatu, pošiljatelj polaže poštansku pošiljku u odabranu pristupnu točku - paketomat BOX NOW-a. BOX NOW će nakon preuzimanja poštanske pošiljke, izvršiti dostavu poštanske pošiljke na odabranu lokaciju-paketomat ili na odabranu adresu primatelja.

Pošiljatelj ima pravo izbora hoće li se poštanska pošiljka uručiti primatelju putem druge izabrane pristupne točke – paketomata BOX NOW-a, ili izravno na adresu primatelja. U slučaju da se poštanska pošiljka uručuje primatelju izravno na adresu primatelja, BOX NOW preuzima poštansku pošiljku iz pristupne točke – paketomata te predaje poštansku pošiljku licenciranom podizvođaču koji ima valjanu dozvolu za obavljanje poštanskih usluga radi uručenja primatelju. Poštanska pošiljka uručuje se primatelju osobno na ruke, ili osobi različitoj od primatelja koju odredi pošiljatelj, ili članu kućanstva primatelja, koji svojim potpisom potvrđuje primitak poštanske pošiljke.

U slučaju dostave iz određene pristupne točke - paketomata u drugu pristupnu točku - paketomat, Davatelj poštanskih usluga će primatelju poslati tekstualnu poruku sa šesteroznamenkastom lozinkom kada poštanska pošiljka bude u odabranoj pristupnoj točki - paketomatu. Unosom navedene lozinke na pristupnoj točki - paketomatu, otvaraju se vrata pristupne točke - paketomata te se poštanska pošiljka može preuzeti.

Primatelj prihvaća i omogućuje BOX NOW-u da koristi njegov broj mobitela i adresu elektroničke pošte za slanje posebnog sigurnosnog koda (lozinke) koji se odnosi na dostavu, odnosno primitak poštanske pošiljke, da bude informiran o statusu svoje poštanske pošiljke, kao i da pošalje račun za obavljanje usluga.

U slučaju da poštanska pošiljka bude zaprimljena ili isporučena pomoću BOX NOW-ovih paketomata i posebnog sigurnosnog koda (lozinke), korištenje posebnog sigurnosnog koda (lozinke) poslanog na broj mobilnog telefona i/ili adresu elektroničke pošte primatelja potvrđuje da je upravo primatelj koristio sigurnosni kod (lozinku) poslan na njegov/njezin broj mobilnog telefona i/ili adresu elektroničke pošte, odnosno, da je taj sigurnosni kod (lozinka) korišten u ime i za račun primatelja.

Primatelj je odgovoran za neotkrivanje lozinke trećim osobama, a u suprotnom će se korištenje od strane treće osobe smatrati korištenjem u ime i za račun primatelja. BOX NOW neće biti odgovoran za štetu koja nastane primatelju uslijed korištenja poštanskih usluga od strane treće osobe.

Identifikacija primatelja vrši se putem mobilnog telefona primatelja, u kombinaciji s lozinkom, tako da je ispravnost broja mobilnog telefona primatelja ključna za isporuku poštanske pošiljke. Ispravno navođenje navedenih podataka BOX NOW-u isključiva je odgovornost pošiljatelja.

Praćenje pošiljki vrši se putem BOX NOW-ovog sustava, koji u svim fazama kretanja poštanske pošiljke omogućuje praćenje i pronalazak poštanske pošiljke.

 

Rok za uručenje poštanskih pošiljaka

Rok za uručenje poštanskih pošiljaka iznosi:

-        48 sati, u slučaju isporuke poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg primatelj preuzima poštansku pošiljku;

-        48 sati, u slučaju isporuke poštanske pošiljke s adrese pošiljatelja u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg primatelj preuzima poštansku pošiljku;

-        72 sata, u slučaju dostave poštanske pošiljke iz određene pristupne točke - paketomata izravno na adresu primatelja.

računajući od vremena kada

-        pošiljatelj položi poštansku pošiljku u BOX NOW pristupnu točku - paketomat, odnosno

-        pošiljatelj preda poštansku pošiljku BOX NOW-u ili licenciranom podizvođaču BOX NOW-a koji ima valjanu dozvolu za obavljanje poštanskih usluga, u slučaju isporuke poštanske pošiljke s adrese pošiljatelja u određenu pristupnu točku - paketomat iz kojeg će primatelj preuzeti poštansku pošiljku.

Pošiljatelja se putem tekstualne poruke, odnosno elektroničke pošte obavještava kada poštanska pošiljka bude preuzeta iz paketomata od strane BOX NOW radi uručenja primatelju, te se primitkom tekstualne poruke, odnosno elektroničke pošte potvrđuje da je pošiljatelj predao poštansku pošiljku BOX NOW-u.

Smatra se da je poštanska pošiljka uručena primatelju u trenutku kada poštanska pošiljka bude položena u izabrani paketomat primatelja te kada primatelj o tome bude obaviješten tekstualnom porukom, odnosno putem elektroničke pošte. U slučaju da se poštanska pošiljka uručuje primatelju izravno na kućnu adresu, smatra se da je poštanska pošiljka uručena primatelju u trenutku kada primatelj zaprimi poštansku pošiljku na svojoj adresi, odnosno, kada bez opravdanog razloga odbije primitak poštanske pošiljke.

Rok za podizanje poštanske pošiljke iznosi 96 sati od uručenja poštanske pošiljke. U slučaju da primatelj u navedenom roku ne podigne poštansku pošiljku, BOX NOW poštansku pošiljku vraća pošiljatelju, pri čemu će se pošiljatelja obavijestiti o mogućnosti preuzimanja poštanske pošiljke iz paketomata u koji je poštanska pošiljka položena, odnosno o mogućnosti vraćanja pošiljke putem licenciranog podizvođača koji ima valjanu dozvolu za obavljanje poštanskih usluga.

U navedeni rok ne računaju se:

-        vrijeme kašnjenja zbog nepotpuno ili netočno navedene adrese primatelja,

-        dani kašnjenja zbog više sile ili zbog zastoja u prijenosu nastalog bez krivnje BOX NOW,

-        neradni dani u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2 – JAMSTVA POŠILJATELJA

Pošiljatelj jamči:

a.     da su u poštanskoj pošiljci koja se obrađuje ispravno zabilježeni potrebni podaci o otpremi pošiljatelja i primatelja,

b.     da je poštanska pošiljka pravilno zapakirana, kako bi se osigurao siguran prijevoz poštanske pošiljke,

c.      da se unaprijed obvezuje platiti sve troškove prijevoza, povrata ili skladištenja poštanskih pošiljaka koji odgovaraju obavljenim uslugama,

d.     da je poštanska pošiljka u svakom pogledu u skladu s ovim općim uvjetima.

 

Članak 3 – POŠTANSKE POŠILJKE

Maksimalna težina poštanske pošiljke za koju BOX NOW obavlja poštansku uslugu iznosi 20 kilograma.

Maksimalne dimenzije poštanske pošiljke za koju BOX NOW obavlja poštansku uslugu iznose 60 x 45 x 36 centimetara, kako je navedeno u nastavku ovog članka.

Pošiljatelj može izabrati između tri vrste paketa:

a.     (S) mali paket (maksimalne dimenzije paketa: visina 8 centimetara, širina 45 centimetara te dužina 60 centimetara; maksimalna težina paketa: 2 kilograma);

b.     (M) srednji paket (maksimalne dimenzije paketa: visina 17 centimetara, širina 45 centimetara te dužina 60 centimetara; maksimalna težina paketa: 5 kilograma); te

c.      (L) veliki paket (maksimalne dimenzije paketa: visina 36 centimetara, širina 45 centimetara te dužina 60 centimetara; maksimalna težina paketa: 20 kilograma).

Maksimalna vrijednost poštanske pošiljke koju se BOX NOW obvezuje prevesti neće prelaziti tisuću petsto kuna (1.500,00 kn), odnosno sto devedeset devet eura te osam centi (199,08 eura). Pošiljatelj je prilikom predaje poštanske pošiljke dužan naznačiti vrijednost poštanske pošiljke te dostaviti potrebne popratne dokumente koji dokazuju vrijednost pojedine poštanske pošiljke.

BOX NOW ima pravo odbiti dostavu poštanske pošiljke koja premašuje gore navedena ograničenja težine, veličine i vrijednosti.

BOX NOW nije dužan provjeravati sadržaj poštanskih pošiljaka, već pošiljatelj mora provjeriti ispunjava li njegova poštanska pošiljka ove opće uvjete, te pošiljatelj snosi potpunu odgovornost za bilo kakvo prekoračenje tih ograničenja u slučaju gubitka ili oštećenja poštanske pošiljke.

BOX NOW ima pravo, ali nije dužan, provjeriti sadržaj poštanske pošiljke, a ovlašten je odbiti dostavljanje pojedine poštanske pošiljke ako pošiljatelj odbije provjeriti ispunjava li njegova poštanska pošiljka ove opće uvjete, odnosno, ako BOX NOW ustanovi da konkretna poštanska pošiljka ne ispunjava ove opće uvjete.

BOX NOW također ima pravo, bilo u trenutku prijma ili u bilo kojem trenutku nakon prijma, ne nastaviti s obradom poštanske pošiljke, ako u vezi s poštanskom pošiljkom postoje naznake zabranjenog sadržaja u smislu Zakona, ili u slučaju nedovoljnih podataka primatelja i ako poštanska pošiljka nije popraćena ostalim dokumentima predviđenim primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 4 – NAČIN I UVJETI PLAĆANJA POŠTANSKIH USLUGA I NAČIN OZNAČIVANJA PLAĆANJA POŠTANSKIH USLUGA NA POŠTANSKOJ POŠILJCI

Poštanske usluge plaćaju se putem internetske stranice BOX NOW te se poštanske usluge plaćaju unaprijed.

Cijene BOX NOW poštanskih usluga sadržane su u cjeniku koji je objavljen na internetskoj stranici www.boxnow.hr. Cjenik se s vremena na vrijeme ažurira kako bi se odgovorilo na promjene tržišnih uvjeta i korisničkih zahtjeva. Danom objave novog Cjenika prestaje važiti dosadašnji Cjenik. BOX NOW ima pravo ne dostaviti poštansku pošiljku sve dok mu se ne plati poštanska usluga. U slučaju da pošiljatelj želi da obrada njegove poštanske pošiljke bude pokrivena osiguranjem, potrebno je sklopiti poseban ugovor s BOX NOW-om.

Na poštanskoj pošiljci će plaćanje poštanskih usluga biti označeno posebnom naljepnicom, koje naljepnice na poštanske pošiljke lijepi BOX NOW. Na naljepnicama će biti navedena naznaka da su poštanske usluge plaćene, kao i iznos za koji su poštanske usluge plaćene.

 

Članak 5 –ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Odgovornost BOX NOW-a za nepropisno obavljanje poštanskih usluga za pojedine pošiljatelje te primatelje utvrđuje se na temelju Zakona te ovih Općih uvjeta, kako slijedi:

Isplata naknade za nepravilno obavljanje poštanskih usluga bit će uređena na sljedeći način:

a.     za gubitak, oštećenje poštanske pošiljke, ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke, neovisno o tome radi li se o (S) malom paketu, (M) srednjem paketu te (L) velikom paketu – u visini iznosa koji odgovara iznosu označene vrijednosti poštanske pošiljke, ali najviše do iznosa od tisuću petsto kuna (1.500,00 kn), odnosno sto devedeset devet eura te osam euro centi (EUR 199,08).

 

b.     za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

 

c.      Kada poštanska usluga nije obavljena, BOX NOW obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

 

Pored navedenog, BOX NOW je dužan i isplatiti zakonske zatezne kamate od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

Osim toga:

a.     Kada se više poštanskih pošiljaka šalje istom primatelju, svaka poštanska pošiljka tretira se zasebno te se zasebno i nadoknađuje šteta u vezi s tom poštanskom pošiljkom.

b.     Naknade za gore navedene slučajeve isplaćuju se pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi.

c.      Naknada se isplaćuje najkasnije 5 radnih dana od dana kada BOX NOW odobri isplatu naknade ili nakon donošenja odluke od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Korisnici poštanskih usluga bezrezervno prihvaćaju gore navedene iznose naknade i izjavljuju da se odriču bilo kakvog dodatnog potraživanja od BOX NOW-a za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu štetu ili izmaklu korist, od bilo kojeg uzroka koji može nastati.

 

Članak 6 - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Odgovornost BOX NOW-a u skladu s člankom 5. ne postoji u slučajevima predviđenim Zakonom, kao ni u sljedećim slučajevima:

a.     Više sile, odnosno, vanjske i izvanredne okolnosti koje BOX NOW nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći (kao što su nesreća, nepovoljni vremenski uvjeti, štrajkovi, rat, obustava rada, mjere tijela državne uprave koje sprječavaju obavljanje poštanskih usluga, terorizam, prirodne katastrofe, i slično). U takvim slučajevima vraća se iznos naplaćene cijene poštanske usluge.

b.     Kaznenih djela u prostorijama ili na šalterima za automatsku dostavu primitaka ili u prijevoznom sredstvu BOX NOW, zbog kojih nastaje gubitak, oštećenje ili uništenje poštanskih pošiljaka. U takvim slučajevima vraća se iznos naplaćene cijene poštanske usluge.

c.      Lako pokvarljiva roba, kao što su hrana s rokom trajanja i lijekovi.

d.     Nepažnje pošiljatelja, kao što su nepravilno pakiranje, netočan opis sadržaja poštanske pošiljke i nepotpuni ili netočni podaci o primatelju.

e.     Poštanske pošiljke čiji sadržaj nije dopušteno dostavljati sukladno primjenjivim propisima, ili čiji je sadržaj zaplijenjen ili uništen od strane nadležnih tijela,

f.       Primatelj nije preuzeo poštansku pošiljku unutar razdoblja od jedne godine od dana pokušaja uručenja poštanske pošiljke.

Odgovornost BOX NOW-a izričito je ograničena na iznose navedene u gore navedenom članku 5. i BOX NOW ni u kojem slučaju ne snosi nikakvu daljnju ili drugu odgovornost za bilo koju vrstu gubitka ili štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, izmaklu korist, povredu prava osobnosti, i slično).

Ograničenje naknade, kako je prethodno navedeno, isplatom iznosa naknade štete u skladu s člankom 5., primjenjuje se na svaki zahtjev za naknadu štete pošiljatelja ili primatelja koji proizlazi iz obavljanja poštanskih usluga.Potraživanja korisnika poštanskih usluga prema BOX NOW, u vezi s nepravilnim obavljanjem poštanskih usluga zastarijevaju istekom roka od tri (3) mjeseca od primitka poštanske pošiljke, odnosno, u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je trebao zaprimiti poštansku pošiljku. Zahtjevi podneseni nakon isteka navedenog roka ne uzimaju se u obzir.

Odgovornost BOX NOW-a za nepropisno obavljanje poštanskih usluga za korisnike poštanskih usluga s kojima su sklopljeni ili su sklopljeni posebni pojedinačni ugovori/ugovori za postupanje s nizom poštanskih pošiljaka i/ili za obavljanje poštanskih usluga na duže vremensko razdoblje i kojima se pružaju popusti na osnovne cijene službenog cjenika BOX NOW-a i/ili posebne niže cijene od osnovnih cijena tih usluga, i/ili kredit za obavljanje usluga, uređena je posebnim uvjetima utvrđenim u takvim pojedinačnim ugovorima.

 

Članak 7. – NEISPORUKA POŠTANSKE POŠILJKE

U slučaju da se poštanska pošiljka ne može dostaviti primatelju ili vratiti pošiljatelju, BOX NOW se obvezuje čuvati predmetnu poštansku pošiljku u skladištima BOX NOWa o trošku pošiljatelja, u razdoblju od jedne godine računajući od pokušaja uručenja poštanske pošiljke. Nakon isteka navedenog razdoblja poštanska pošiljka smatra se neisporučenom i slijedi postupak njezina uništenja, nakon izrade relevantnog izvješća o uništenju od strane BOX NOW-a.

Poštanske pošiljke koje se ne mogu dostaviti primatelju ili vratiti pošiljatelju su:

a.     poštanske pošiljke koje se nisu mogle dostaviti primatelju, niti vratiti pošiljatelju iz bilo kojeg razloga koji se ne može pripisati BOX NOW-u;

b.     poštanske pošiljke dostavu kojih je BOX NOW uskratio sukladno primjenjivim propisima, i

c.      koje se nisu mogle dostaviti primatelju, a istodobno nije moguće obavijestiti pošiljatelja.

 

Članak 8 – NEPRIHVATLJIVE POŠTANSKE POŠILJKE

BOX NOW ne obavlja obradu i prijevoz poštanskih pošiljaka s navedenim sadržajem:

Novac – krhki predmeti koji nisu dovoljno zapakirani – aktivirane bankovne kartice – fiksne i mobilne kartice – zlato u bilo kojem obliku – zlatni satovi – nakit – drago kamenje i metali – starine – umjetnička djela – jedinstveni dokumenti ili predmeti (npr. korespondencija / film / videozapisi o osobnoj vrijednosti, marke, lutrije, antikviteti) – pokvarljiva hrana – biljke – lijekovi – zapaljivi, eksplozivni i radioaktivni materijali – biološki materijal – zarazni materijal, korozivne i otrovne tvari – vrste ili dijelovi oružja – životinje – pornografski materijal i opći predmeti čiji je prijevoz zabranjen međunarodnim konvencijama ili organizacijama („IATA“, „ICAO“) i / ili odredbama prava Europske Unije i / ili nacionalnog zakonodavstva.

 

Članak 9. – IZVANSUDSKI POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA – POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA

Postupak rješavanja sporova provodi se na način da se korisnik poštanskih usluga, prije pokretanja sudskog postupka, obrati BOX NOW-u na način da podnese pisani prigovor.

Korisnik poštanskih usluga može podnijeti pisani prigovor BOX NOW-u na adresu elektroničke pošte podrska@boxnow.hr u slučaju (i) gubitka poštanske pošiljke, (ii) prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke ili u slučaju kada (iii) BOX NOW nije obavio poštansku uslugu ili je nije obavio u cijelosti, u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu.

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor BOX NOWu:

-        odmah pri uručenju poštanske pošiljke u slučaju dostave poštanske pošiljke izravno na adresu primatelja;

-        u roku od 4 sata od trenutka kada je primatelj otvorio paketomat te preuzeo poštansku pošiljku, u slučaju isporuke poštanske pošiljke u paketomat primatelja.

U slučaju da se ne podnese prigovor u navedenim rokovima, smatra se da je poštanska pošiljka preuzeta bez oštećenja i bez umanjenja sadržaja te se prigovor podnesen izvan roka ne prihvaća, osim u slučaju da primatelj dokaže da oštećenje/umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja poštanske pošiljke.

BOX NOW obvezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti, odnosno neutemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu.

Na pisani odgovor BOX NOWa korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu povjerenstvu za pritužbe potrošača pri BOX NOW-u na adresu elektroničke pošte prigovori@boxnow.hr, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača BOX NOW-a obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

U slučaju spora između korisnika poštanskih usluga i BOX NOW u vezi s rješavanjem predmetnog prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača iz prethodnog stavka. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti.

 

Članak 10 – PRIMJENJIVO PRAVO, SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju da spor između BOX NOW-a i korisnika poštanskih usluga nije riješen u skladu s postupkom iz članka 9., za sporove u vezi s obavljanjem poštanskih usluga od strane BOX NOW isključivo će biti nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, a primjenjivo pravo bit će hrvatsko pravo.

 

Članak 11 – ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti dostavljeni su Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti sukladno odredbi članka 44. Zakona te su objavljeni na internetskoj stranici www.boxnow.hr.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 7. listopada 2022. godine

 

Za više informacija korisnici se mogu obratiti Odjelu za korisnike BOXNOWa na broj telefona
+385 1 7000 300, ili na adresu elektroničke pošte:
podrska@boxnow.hr.

 

U Zagrebu, 6. listopada 2022. godineCjenik usluga